Home

Naše služby

Služba je poskytována uživatelům návykových látek od 15 let v jejich přirozeném prostředí. Pracujeme i s veřejností v oblasti ochrany zdraví.

Služba je určena pro uživatele návykových látek od 15 let a pro jejich nejbližší sociální okolí.

Ambulantní léčba návykového chování (drogy, alkohol, gambling, léky aj.) pro osoby nad 18 let a osoby blízké.

Poradenství a ambulantní léčba návykového chování (drogy, alkohol, gambling, léky aj.) pro osoby od 10 do 18 let  a osoby blízké.

Odborné poradenství pro řešení návykového chování (drogy, alkohol, gambling, léky aj.) pro osoby nad 15 let a osoby blízké.

Služba je poskytována uživatelům návykových látek od 15 let v jejich přirozeném prostředí. Pracujeme i s veřejností v oblasti ochrany zdraví.

Naši donoři a partneři

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Poslání organizace DRUG – OUT Klub, z.s.

Posláním organizace je pomoc zdravotně postiženým osobám s různými defekty v oblasti civilizačních chorob.  Hlavním předmětem činnosti spolku je vyhledávání zdravotně postižených osob, osob ohrožených závislostí či již závislých na toxických látkách s cílem pomoci těmto osobám. Trvale usilujeme o generální i individuální prevenci postižení civilizačními chorobami včetně závislosti na toxických látkách, propagaci zdravého způsobu života, zveřejnění možných alternativ odvykání. Naše organizace nabízí pomoc a psychosociální podporu všem osobám, které jsou postiženy civilizačními chorobami včetně závislosti na výherních a hracích přístrojích, toxických a psychotropních látkách, osob ohrožených jinou sociální patologií. Usilujeme o sdružování fyzických a právnických osob ochotných pomoci při realizaci cílů spolku včetně osob z okruhu rodinných příslušníků postižených.  Spolek aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jeho celkovým posláním.  (Stanovy DRUG-OUT Klub,z.s.)

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Od 1.1.2014 došlo ke transformaci občanského sdružení na spolek.

Od 1. 1. 2016 se změnil název organizace na DRUG – OUT Klub, z. s.

Výbor DRUG – OUT Klub, z.s. (MUDr. Staňková, MUDr. Šmídová, JUDr. Sochor) > MUDr. Staňková (Předsedkyně) Členové spolku DRUG-OUT Klub, z. s.

 • prohloubení navázaného vztahu s klientem s důrazem na změnu rizikového chování
 • podpora zvládání problematických důsledků vztahu a interakcí klienta a okolí, porozumění těmto problémům a zachování sociálního fungování klienta
 • u signifikantních osob uživatelů drog – snaha o postupnou změnu postojů a názorů souvisejících s drogovým problémem a postupné uvědomění si rozsahu problému a hledání cesty, jak pomoci jeho zvládání
 • dosahování změn u klientů v oblasti celkového zdraví (fyzického i duševního), sociálních kontaktů, v situaci s bydlením a prací, ve vztahu k policii, soudu a jiným institucím
 • stabilizace klienta, návrat do určité životní role, zlepšení kvality života

Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.  Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze. Základním principem služeb je snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup k uživatelům, respektování osoby uživatele, naprostá diskrétnost, přístup založený na prevenci, nikoliv represi.  V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uživatelovy dluhy na zdravotním pojištění …)  Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

 • osoby ohrožené drogou (včetně alkoholu) a drogovou závislostí starší 15 let
 • problémoví uživatelé drog starší 15 let
 • rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog
 • osoby ohrožené nelátkovou závislostí (gambling)
 • děti a dorost 10–18 let

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

 

 • poskytování služeb Harm Reduction – snižování dopadů injekční aplikace drog u uživatelů drog
 • rozšiřování povědomí o službách DRUG – OUT Klub, z.s.
 • zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy atd.) mezi uživateli omamných a psychotropních látek a veřejností
 • rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů
 • poskytování sociální práce, motivačního tréninku, zprostředkování léčby
 • podpora abstinence klientů v ambulantní léčbě a substitučním programu
 • edukace gravidních a matek s dětmi
 • zviditelnění problematiky HIV a AIDS
 • podpora a léčba patologických hráčů
 • navazování a udržení kontaktu s uživateli drog
 • mapování drogové scény v Ústí nad Labem a Trmicích
 • odstranění infekčního materiálu z veřejných prostor (ochrana obyvatel před možnou nákazou)

Vedoucí programů

Jak to u nás vypadá

Naše adresa: DRUG – OUT Klub, z. s.

Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 400 01

Náš telefon

Kontaktní centrum: +475 210 626
Adiktologická ambulance: +420 720 347 918
Terénní program Ústecko: +420 723 936 131
Terénní program Postoloprty: +420 607 332 193

Varnsdorf: DRUG – OUT Klub, z. s.

Poštovní 1245, budova bývalé polikliniky (přízemí vpravo), Varnsdorf, 404 47

Náš telefon

Tel.: +420 778 506 392

Novinky a zajímavosti

Studie ADI-COVID-19

Naším klientům a jejich rodinám nabízíme možnost nechat se otestovat na přítomnost protilátek COVID-19 v rámci dotované studie. Tato studie by měla trvat minimálně do