Ambulantní adiktologické služby

Poslání ambulantní adiktologické služby

Posláním AAS je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost pomocí sociálně terapeutické činnosti, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžnéhoživota bez užívání návykových látek, bez problémů způsobených závislostním chováním a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

Základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

Cíle

 • Podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.
 • Zlepšení sociálního, zdravotního a psychického stavu osob ohrožených závislostí.
 • Rozvoj a podpora sociálních kompetencí uživatelů služby.
 • snižování negativních důsledků rizikového chování, podpora v obtížném životním období
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby v krizi (ve smyslu rodinní příslušníci nebo osoby blízké osobám závislým).
 • obviněné nebo odsouzené osoby, které jsou vazebně stíhány nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ve vazební věznici Litoměřice. Jedná se o osoby, které jsou ohroženy závislostí na nelegálních návykových látkách (pervitin, heroin, THC atd.), alkoholu a gamblingu
 • řešení problémů spojených s užíváním nelegálních drog a návykovým chováním
 • podpora klienta v nelehkých životních situacích
 • snaha o edukaci a resocializaci klientů
 • práce s blízkými a rodinami klientů
 • zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky
 • poskytování služeb v souladu se zákonnými normami ČR, mezinárodními smlouvami a etickými kodexy příslušných profesí
 • pohled na klienta a jeho situaci v rámci bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu
 • veřejná přístupnost a snadná dostupnost
 • informovanost o službě
 • bezplatnost
 • anonymita
 • flexibilita
 • dodržování práv a svobod klientů, zachování lidské důstojnosti
 • pomoc vychází z individuálně určených potřeb jedince
 • aktivizace a podpora rozvoje samostatnosti klientů
 • rovný přístup
 • motivace k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, posilování sociálního začleňování
 • propojení a návaznost poskytované péče

Poskytování služby – obsah

Komplexní péče o uživatele pervitinu a jiných návykových látek na spektru od škodlivého užívání po závislost.V rámci spolupráce usilujeme o snižování negativních důsledků užívání drog a upevnění motivace k abstinenci. Nabízíme psychickou podporu a podporu v oblasti vztahů, pomoc v jednání s institucemi, jsme schopni zprostředkovat kontakt s jinými organizacemi. Ambulantní forma pomoci umožňuje klientům zůstat a realizovat změnu ve svém běžném prostředí.

 • Krátkodobé poradenství směřující k vyřešení klientovy zakázky (sociální, právní, adiktologické, osobní, rodinné)
 • Dlouhodobé poradenství a terapie směřující k dosažení abstinence nebo jejího udržení
 • Práce společně s okolím klienta – zapojení partnerů a rodinných příslušníků klientů, zlepšení rodinných vztahů
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc (pomoc se zprostředkováním bydlení, zaměstnání, komunikace s úřady, potravinová a materiální pomoc)
 • Testování na infekční choroby, zprostředkování léčby infekčních chorob, těhotenské testy

Psychiatrická a psychosociální podpora pro klienty závislé na opiátech – heroin, Subutex, Suboxone. Cílem je stabilizace životní situace klienta a poskytnutí prostoru pro růst.

Poskytované služby

 • Udržovací substituční léčba buprenorfinem (Subutex, Suboxone)
 • Podpůrná skupina pro klienty v substitučním programu pod vedením terapeuta (probíhá každé úterý od 12:00 do 13:30 hod.)
 • Individuální terapeutická a podpůrná péče o klienty v substitučním programu
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc (pomoc se zprostředkováním bydlení, zaměstnání, komunikace s úřady, potravinová a materiální pomoc)
 • Testování na infekční choroby, zprostředkování léčby infekčních chorob, těhotenské testy
 • Ambulantní detoxifikace – pomoc s postupným snižováním dávky – vysazování opiátu pod dohledem odborníka.

Program je určen klientům, kteří mají problémy ve sféře patologického hraní – může se jednat o sázení, on-line hry, loterie, výherní automaty nebo hazardní hry. Cílem je podpora klientů v abstinenci a sociální stabilizaci.

Poskytované služby

 • Úvodní zhodnocení stavu a situace klienta – hledání cesty, základní stabilizace
 • Individuální poradenství a terapie směřující k abstinenci od hazardu
 • Individuální poradenství a terapie směřující ke snižování negativních dopadů a rizik, podpora v získání kontroly
 • Podpůrná a terapeutická skupina pod vedením terapeuta (probíhá každé úterý od 16:30 do 18:00)
 • Pomoc v krizové situaci – psychická podpora a vývoj řešení v akutní krizi
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc (základní dluhové poradenství, ostatní sociální poradenství)
 • Zprostředkování pobytové léčby

Následná péče – doléčování.

Ambulantní léčebný program nabízí pomoc s řešením problémů s alkoholem na spektru od škodlivého užívání po závislost na alkoholu, pokud jí je klient schopen zvládat v podmínkách svého přirozeného prostředí. Cílem je podpora klientů v abstinenci a sociální stabilizaci.

Poskytované služby

 • Úvodní zhodnocení stavu a situace klienta – hledání cesty, základní stabilizace
 • Individuální poradenství a terapie směřující k abstinenci od alkoholu
 • Individuální poradenství a terapie směřující ke snižování negativních dopadů a rizik pití, podpora v získání kontroly nad konzumací, práce s motivací
 • Podpůrná a terapeutická skupina pro abstinující pod vedením terapeuta (probíhá každou druhou středu od 16:30 do 18:00)
 • Pomoc v krizové situaci – psychická podpora a vývoj řešení v akutní krizi
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc
 • Zprostředkování pobytové léčby

Následná péče – doléčování.

Adiktologické služby ve vězení – Komplexní péče o uživatele návykových látek a hazardních hráčů, kteří se v souvislosti se svým problémem dostali do konfliktu se zákonem.

V rámci spolupráce pracujeme s motivací ke změně životního stylu, v případně motivovaných klientů lze usilovat o uložení alternativních trestů. Důraz je kladen na spolupráci s institucemi (soudy, PMS). Pro případ, že klient nastupuje do výkonu trestu odnětí svobody, můžeme pomoct se s touto skutečností vyrovnat a zorientovat se v možnostech, které výkon trestu nabízí, případně ho doporučit do služeb ve vězení.

Pokud byl klientovi uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, je možné udržovat v trestu kontakt korespondenčně, nebo spolupracovat ve vybraných věznicích osobně.

Adiktologické služby ve vězení poskytujeme na těchto místech:

Vazební věznice Litoměřice

Věznice Bělušice

Věznice Kynšperk nad Ohří

Věznice Ostrov

Poskytované služby

 • Krátkodobé poradenství směřující k vyřešení klientovy zakázky (sociální, právní, adiktologické, osobní, rodinné, ohledně prostředí věznice)
 • Dlouhodobé poradenství a terapie směřující k dosažení abstinence nebo jejího udržení a prevenci kriminální recidivy

Spolupráce s institucemi (PMS, soudy).

Lze navázat na předchozí spolupráci, nebo nově oslovit naše služby před koncem léčby / trestu či krátce po návratu. Cílem je udržení motivace, abstinence a změn dosažených s odbornou pomocí v léčbě (nebo samostatně ve výkonu trestu), získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu a zlepšení kvality života abstinujících klientů (v oblastech vztahů, bydlení, zaměstnání, zdraví, trávení volného času, financí).

Poskytované služby

 • Podpora (popřípadě i kontrola) v náročném období budování nezávislého života
 • Dlouhodobé poradenství a terapie směřující k udržení abstinence a psychosociální stabilizace
 • Práce společně s okolím klienta-zapojení partnerů a rodinných příslušníků klientů, zlepšení rodinných vztahů
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc (pomoc se zprostředkováním bydlení, zaměstnání, komunikace s úřady, potravinová a materiální pomoc)

Testování na infekční choroby, zprostředkování léčby infekčních chorob, těhotenské testy.

Program pro rodiče a jiné blízké uživatelů alkoholu, drog a patologických hráčů, jejichž návykový problém může být v jakémkoliv stádiu. Cílem je snižovat negativní důsledky chování závislého pro své blízké, poskytnout oporu v obtížném životním období, pomoc s motivováním blízkého závislého a pomoc s rozklíčováním zdánlivě patové situace. Zároveň jsme schopni nabídnut a zprostředkovat kontakt s jinými organizacemi, jejichž pomoc může ovlivnit přidružené problémy. A to jak v situaci, kdy přichází rodinní příslušníci přímo s uživatelem/hráčem, či sami.

Rodičům a blízkým nabízíme možnost využít nabídky odborných konzultací a. V rámci skupinových terapeutických sezení se mohou s ostatními členy skupiny navzájem inspirovat v otázkách pomoci závislému a předat si důležité informace.

Poskytované služby

 • Krátkodobé poradenství zaměřené na řešení problému se závislým příbuzným/blízkým, získání informací, orientaci v aktuální situaci
 • Pravidelná individuální terapeutická sezení, směřující ke znovunabytí vlastní psychické rovnováhy a síly
 • Společná terapie se závislým blízkým za účelem zlepšení rodinných vztahů a úzdravy rodinného systému
 • Podpůrná skupina pro rodiče a blízké uživatelům – sdílení problémů i jejich řešení, vedená terapeutem (probíhá každý čtvrtek od 16:30).

Vstup klienta do služby

V naší ambulanci nově nabízíme testování na žloutenku typu C z kapilární krve 🙂 

(na počkání, bezplatně, z kapičky krve z prstu).

Provozní doba programu

Pondělí 8:00 – 18:00

Úterý8:00 – 18:00

Středa8:00 – 18:00

Čtvrtek 8:00 – 18:00

Pátek 8:00 – 16:00

Kontakty

+420 720 347 918

+420 722 145 665

mail: ambulance@drugout.cz 

vedoucí Ambulantních adiktologických služeb DRUG – OUT Klub, z. s.

Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

+ 420 721 300 433

mail: sulcova@drugout.cz

Náš tým

Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

Mgr. Nina Zvingerová

Bc. Irena Mládková


Bc. Zuzana Vondráčková

Jakub Michal

Bc. Ondřej Lazarčík


Bc. Miroslava Chrzová


Mgr. Tereza Kratochvilová


Bc. Lucie Roháčová


Ing. Milena Šourová


Bc. Anna Urbanová


Bc. Kateřina Kloučková


Martina Ondrůšková


MUDr. Pavla Zemanová


MUDr. Erik Petrovský