Ambulantní adiktologické služby

Poslání ambulantní adiktologické služby

Posláním AAS je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost pomocí sociálně terapeutické činnosti, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžnéhoživota bez užívání návykových látek, bez problémů způsobených závislostním chováním a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

Základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

Cíle

 • Podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.
 • Zlepšení sociálního, zdravotního a psychického stavu osob ohrožených závislostí.
 • Rozvoj a podpora sociálních kompetencí uživatelů služby.
 • snižování negativních důsledků rizikového chování, podpora v obtížném životním období
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby v krizi (ve smyslu rodinní příslušníci nebo osoby blízké osobám závislým).
 • obviněné nebo odsouzené osoby, které jsou vazebně stíhány nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ve vazební věznici Litoměřice. Jedná se o osoby, které jsou ohroženy závislostí na nelegálních návykových látkách (pervitin, heroin, THC atd.), alkoholu a gamblingu
 • řešení problémů spojených s užíváním nelegálních drog a návykovým chováním
 • podpora klienta v nelehkých životních situacích
 • snaha o edukaci a resocializaci klientů
 • práce s blízkými a rodinami klientů
 • zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky
 • poskytování služeb v souladu se zákonnými normami ČR, mezinárodními smlouvami a etickými kodexy příslušných profesí
 • pohled na klienta a jeho situaci v rámci bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu
 • veřejná přístupnost a snadná dostupnost
 • informovanost o službě
 • bezplatnost
 • anonymita
 • flexibilita
 • dodržování práv a svobod klientů, zachování lidské důstojnosti
 • pomoc vychází z individuálně určených potřeb jedince
 • aktivizace a podpora rozvoje samostatnosti klientů
 • rovný přístup
 • motivace k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, posilování sociálního začleňování
 • propojení a návaznost poskytované péče

Poskytování služby – obsah

Komplexní péče o uživatele pervitinu a jiných návykových látek na spektru od škodlivého užívání po závislost.V rámci spolupráce usilujeme o snižování negativních důsledků užívání drog a upevnění motivace k abstinenci. Nabízíme psychickou podporu a podporu v oblasti vztahů, pomoc v jednání s institucemi, jsme schopni zprostředkovat kontakt s jinými organizacemi. Ambulantní forma pomoci umožňuje klientům zůstat a realizovat změnu ve svém běžném prostředí.

 • Krátkodobé poradenství směřující k vyřešení klientovy zakázky (sociální, právní, adiktologické, osobní, rodinné)
 • Dlouhodobé poradenství a terapie směřující k dosažení abstinence nebo jejího udržení
 • Práce společně s okolím klienta – zapojení partnerů a rodinných příslušníků klientů, zlepšení rodinných vztahů
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc (pomoc se zprostředkováním bydlení, zaměstnání, komunikace s úřady, potravinová a materiální pomoc)
 • Testování na infekční choroby, zprostředkování léčby infekčních chorob, těhotenské testy

Psychiatrická a psychosociální podpora pro klienty závislé na opiátech – heroin, Subutex, Suboxone. Cílem je stabilizace životní situace klienta a poskytnutí prostoru pro růst.

Poskytované služby

 • Udržovací substituční léčba buprenorfinem (Subutex, Suboxone)
 • Podpůrná skupina pro klienty v substitučním programu pod vedením terapeuta (probíhá každé úterý od 12:00 do 13:30 hod.)
 • Individuální terapeutická a podpůrná péče o klienty v substitučním programu
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc (pomoc se zprostředkováním bydlení, zaměstnání, komunikace s úřady, potravinová a materiální pomoc)
 • Testování na infekční choroby, zprostředkování léčby infekčních chorob, těhotenské testy
 • Ambulantní detoxifikace – pomoc s postupným snižováním dávky – vysazování opiátu pod dohledem odborníka.

Program je určen klientům, kteří mají problémy ve sféře patologického hraní – může se jednat o sázení, on-line hry, loterie, výherní automaty nebo hazardní hry. Cílem je podpora klientů v abstinenci a sociální stabilizaci.

Poskytované služby

 • Úvodní zhodnocení stavu a situace klienta – hledání cesty, základní stabilizace
 • Individuální poradenství a terapie směřující k abstinenci od hazardu
 • Individuální poradenství a terapie směřující ke snižování negativních dopadů a rizik, podpora v získání kontroly
 • Podpůrná a terapeutická skupina pod vedením terapeuta (probíhá každé úterý od 16:30 do 18:00)
 • Pomoc v krizové situaci – psychická podpora a vývoj řešení v akutní krizi
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc (základní dluhové poradenství, ostatní sociální poradenství)
 • Zprostředkování pobytové léčby

Následná péče – doléčování.

Ambulantní léčebný program nabízí pomoc s řešením problémů s alkoholem na spektru od škodlivého užívání po závislost na alkoholu, pokud jí je klient schopen zvládat v podmínkách svého přirozeného prostředí. Cílem je podpora klientů v abstinenci a sociální stabilizaci.

Poskytované služby

 • Úvodní zhodnocení stavu a situace klienta – hledání cesty, základní stabilizace
 • Individuální poradenství a terapie směřující k abstinenci od alkoholu
 • Individuální poradenství a terapie směřující ke snižování negativních dopadů a rizik pití, podpora v získání kontroly nad konzumací, práce s motivací
 • Podpůrná a terapeutická skupina pro abstinující pod vedením terapeuta (probíhá každou druhou středu od 16:30 do 18:00)
 • Pomoc v krizové situaci – psychická podpora a vývoj řešení v akutní krizi
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc
 • Zprostředkování pobytové léčby

Následná péče – doléčování.

Adiktologické služby ve vězení – Komplexní péče o uživatele návykových látek a hazardních hráčů, kteří se v souvislosti se svým problémem dostali do konfliktu se zákonem.

V rámci spolupráce pracujeme s motivací ke změně životního stylu, v případně motivovaných klientů lze usilovat o uložení alternativních trestů. Důraz je kladen na spolupráci s institucemi (soudy, PMS). Pro případ, že klient nastupuje do výkonu trestu odnětí svobody, můžeme pomoct se s touto skutečností vyrovnat a zorientovat se v možnostech, které výkon trestu nabízí, případně ho doporučit do služeb ve vězení.

Pokud byl klientovi uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, je možné udržovat v trestu kontakt korespondenčně, nebo spolupracovat ve vybraných věznicích osobně.

Adiktologické služby ve vězení poskytujeme na těchto místech:

Vazební věznice Litoměřice

Věznice Bělušice

Věznice Kynšperk nad Ohří

Věznice Ostrov

Poskytované služby

 • Krátkodobé poradenství směřující k vyřešení klientovy zakázky (sociální, právní, adiktologické, osobní, rodinné, ohledně prostředí věznice)
 • Dlouhodobé poradenství a terapie směřující k dosažení abstinence nebo jejího udržení a prevenci kriminální recidivy

Spolupráce s institucemi (PMS, soudy).

Lze navázat na předchozí spolupráci, nebo nově oslovit naše služby před koncem léčby / trestu či krátce po návratu. Cílem je udržení motivace, abstinence a změn dosažených s odbornou pomocí v léčbě (nebo samostatně ve výkonu trestu), získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu a zlepšení kvality života abstinujících klientů (v oblastech vztahů, bydlení, zaměstnání, zdraví, trávení volného času, financí).

Poskytované služby

 • Podpora (popřípadě i kontrola) v náročném období budování nezávislého života
 • Dlouhodobé poradenství a terapie směřující k udržení abstinence a psychosociální stabilizace
 • Práce společně s okolím klienta-zapojení partnerů a rodinných příslušníků klientů, zlepšení rodinných vztahů
 • Odborné sociální poradenství, asistence a pomoc (pomoc se zprostředkováním bydlení, zaměstnání, komunikace s úřady, potravinová a materiální pomoc)

Testování na infekční choroby, zprostředkování léčby infekčních chorob, těhotenské testy.

Program pro rodiče a jiné blízké uživatelů alkoholu, drog a patologických hráčů, jejichž návykový problém může být v jakémkoliv stádiu. Cílem je snižovat negativní důsledky chování závislého pro své blízké, poskytnout oporu v obtížném životním období, pomoc s motivováním blízkého závislého a pomoc s rozklíčováním zdánlivě patové situace. Zároveň jsme schopni nabídnut a zprostředkovat kontakt s jinými organizacemi, jejichž pomoc může ovlivnit přidružené problémy. A to jak v situaci, kdy přichází rodinní příslušníci přímo s uživatelem/hráčem, či sami.

Rodičům a blízkým nabízíme možnost využít nabídky odborných konzultací a. V rámci skupinových terapeutických sezení se mohou s ostatními členy skupiny navzájem inspirovat v otázkách pomoci závislému a předat si důležité informace.

Poskytované služby

 • Krátkodobé poradenství zaměřené na řešení problému se závislým příbuzným/blízkým, získání informací, orientaci v aktuální situaci
 • Pravidelná individuální terapeutická sezení, směřující ke znovunabytí vlastní psychické rovnováhy a síly
 • Společná terapie se závislým blízkým za účelem zlepšení rodinných vztahů a úzdravy rodinného systému
 • Podpůrná skupina pro rodiče a blízké uživatelům – sdílení problémů i jejich řešení, vedená terapeutem (probíhá každý čtvrtek od 16:30).

Vstup klienta do služby

V naší ambulanci nově nabízíme testování na žloutenku typu C z kapilární krve 🙂 

(na počkání, bezplatně, z kapičky krve z prstu).

Provozní doba programu

Pondělí 8:00 – 18:00

Úterý8:00 – 18:00

Středa8:00 – 18:00

Čtvrtek 8:00 – 18:00

Pátek 8:00 – 16:00

Kontakty

+420 720 347 918

+420 722 145 665

mail: ambulance@drugout.cz 

vedoucí Ambulantních adiktologických služeb DRUG – OUT Klub, z. s.

Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

+ 420 721 300 433

mail: sulcova@drugout.cz

Náš tým

Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

Mgr. Nina Zvingerová

Bc. Irena Mládková


Bc. Zuzana Vondráčková

Jakub Michal

Bc. Ondřej Lazarčík


Bc. Miroslava Chrzová


Mgr. Tereza Kratochvilová