Kontaktní centrum pro drogově závislé

Poslání Kontaktního centra pro drogově závislé

Posláním Kontaktního centra je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, umožnit jim být součástí většinové společnosti a snížit rizika spojená s užíváním návykových látek. Zaměstnanci Kontaktního centra motivují klienty k dosahování změn v oblasti celkového zdraví – tělesného i mentálního a v oblasti sociálních kontaktů.  Zajišťujeme bezplatnou a bezpečnou likvidaci použitého injekčního materiálu, a tím prevenci výskytu hepatitid a HIV/AIDS. 

Druh poskytovaných služeb – dle § 35 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cíle Kontaktního centra

Hlavním cílem poskytovaných služeb je sociální a zdravotní stabilizace klienta, jejímž důsledkem má být změna životního stylu a tím omezení rizik spojených s dosavadním chováním. Veškeré cíle vycházejí z principu Harm Reduction. Prevence výskytu infekčních onemocnění, snižování mortality uživatelů drog, bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu. 

 • osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí starší 15 let
 • problémoví uživatelé drog starší 15 let
 • rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog
 • veřejnost
 • naplňování strategie Harm Reduction
 • snižování dopadů injekčního užívání drog
 • navázání a udržení kontaktu s nově příchozími uživateli
 • zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy atd.)
 • rozšiřování povědomí o službách Kontaktního centra
 • rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů
 • poskytování doprovázející sociální práce, motivačního tréninku
 • zprostředkování léčby, prevence relapsu
 • zkvalitnění stávajících služeb
 • spolupráce s dalšími poskytovateli služeb pro uživatele drog
 • nízkoprahovost– snažíme se, aby služba byla pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná.
 • anonymita– je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele. Ke vstupu do Kontaktního centra není potřeba osobních dokladů!
 • individuální přístup– služby jsou poskytovány všem uživatelům na základě jejich individuálních potřeb.
 • respektování svobodné vůle– klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Uživatel má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život. Uživatel se může svobodně rozhodnout službu ukončit.
 • veřejný přístup– veškeré služby Kontaktního centra jsou přístupné všem uživatelům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.
 • bezplatnost– všechny služby poskytované Kontaktním centrem jsou bezplatné. (pouze poplatek za potravinový servis).
 • flexibilita– služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.
 • dodržování práv klientů– uživatelé se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto vytváříme podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.

Jako jedno z mála zařízení máme možnost testování na infekční choroby-hepatitis, lues, HIV protilátky. Jedná se o aktivitu mezi klienty velmi žádanou. Jsou i tací, kteří si sami „hlídají“ 3 - 4 měsíční interval odběrů.

Poskytované služby, jejich obsah a metody realizace

Výměnný program (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) – směřuje k odstranění opakovaného používání náčiní k intravenózní aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů (např. použití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromažďování infekčního materiálu a dále pak v omezování šíření infekčních chorob. V tomto případě samotná výměna nestačí, je třeba pravidelně a důrazně šířit informace o možných nákazách. Výměnný program mimo jiné slouží i k udržování kontaktu a navázání další spolupráce s klientem.

Cíl aktivity: redukce přenosu infekčních chorob, navázání spolupráce s klientem

 • poskytování prezervativů – poskytuje možnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě)
 • základní zdravotní ošetření– nedílnou součástí je komunikace s klientem s možností informovat jej o bezpečném braní a zdravotních komplikacích spojené s rizikovým užíváním drog (absces, flegmóna, endokarditida, pneumonie apod.)
 • vyšetření na infekční choroby (patří sem zprostředkování testů, i pre a posttestové poradenství o infekčních onemocněních, sdělování výsledků)
 • vydávání želatinových kapslí– na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci želatinových kapslí pro uživatele pervitinu
 • poskytování filtrů pro kouření marihuany – v rámci navazování kontaktů s novými klienty, kteří do |KC přijdou s ostatními uživateli OPL, či je dovedou rodiče, jsme zavedli i tuto aktivitu do skupiny HR služeb
 • stericupy – zejména pro uživatele heroinu

Jako jedno z mála zařízení máme možnost testování na infekční choroby-hepatitis, lues, HIV protilátky. Jedná se o aktivitu mezi klienty velmi žádanou. Jsou i tací, kteří si sami „hlídají“ 3 – 4 měsíční interval odběrů.

Výměna injekčního materiálu probíhá jeden použitý kus za nový set /inj. stříkačka, dezinfekční tampon, sterilní vatový tampon, sterilní voda k aplikaci/. Po dohodě s pracovníkem může klient dostat 1 injekční stříkačku s „příslušenstvím“. Během služby kontaktní pracovník s klientem hovoří, provádí poradenskou službu, zejména z oblasti zdraví. Aktivity H. R. patří mezi nejvyhledávanější služby KC.

Poskytované informace se týkají především hepatitid, HIV, lues – jejich přenos, příznaky, testování a léčba. Přenos informací probíhá formou slovní (vhodně vedenou komunikací) a formou písemnou (prostřednictvím tištěných informačních letáků zhotovených přímo pro uživatele návykových látek).

Cíl aktivity: zlepšení informovanosti klientů z oblasti infekčních nemocí

Poradenství je poskytováno formou vhodně vedené komunikace. Jedná se převážně o informace z oblasti sociální (bydlení, ztráta OP, sociální dávky), zdravotní (bezpečnější užívání drog, bezpečný sex) a právní (konflikty se zákonem). Pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, je klient odkázán na služby konkrétních zařízení. DRUG-OUT Klub disponuje kontaktem na bezplatnou právní pomoc ve městě.

Cíl aktivity: minimalizace zdravotních a sociálních komplikací

Metody:

 • osobní či telefonické poradenství (oblast drogových závislostí, zdravotní, sociální)
 • odkazy a zprostředkování
 • zprostředkování léčby ambulantní i rezidenční, substitučního programu

Cílem služby je předat klientovi adekvátní (přesnou) informaci, která umožní snazší orientaci v problému, rozhodnutí. Cílem skupiny je sdílení podobných zkušeností, vzájemná pomoc a podpora, získávání zpětné vazby a náhledu. Provázení klienta před léčbou, podpora jeho motivace patří k zásadním aktivitám KC.

Od roku 2003 fungují webové stránky organizace.

Tato služba zahrnuje pomoc zejména při předávkování, dále ošetřování různých kožních následků injekčního užívání, řezných ran atd. Pracovníci odborně školeni v resuscitaci každý rok.

Cíl aktivity: zlepšení zdravotního stavu klienta, záchrana života v případě zástavy životních funkcí

Metody:

 • poradenství
 • osobní asistence při jednání na úřadech a dalšími pomáhajícími institucemi
 • pomoc při zajištění dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání, bydlení

Cíl aktivity:snazší orientace klienta v síti sociálních zařízení. Pokud nabude klient pozitivní zkušenost v jednání s úředníky (nedochází ke konfliktu), získává signál, že spolupráce je možná. Dochází k posílení důvěry na obou stranách. Pokud má klient osobní doklady, může uspět při evidenci na ÚP, může nastoupit léčbu, má nárok na finanční příspěvek.

Metody:

 • čaj, polévka, vitamíny, pečivo
 • strava pro děti klientů KS (čaje, kojenecká mléka, přesnídávky.)

Společné posezení u čaje může usnadnit navázání kontaktu s klientem, důležitou roli hraje také u klientů s chudými stravovacími návyky /malnutrice/. Polévka a pečivo je pro mnohé klienty jediná strava za celý den. Strava pro děti je poskytována výhradně dětem klientům KC v případě nouze.

Metody:

 • sprcha
 • second hand – fakultativní služba

Služba je určena především klientům bez sociálního zázemí (zajištění základní hygieny). Pro klienty je tato služba důležitá také před návštěvou lékařů, institucí. Obnošené šatstvo je k dispozici všem věkovým kategoriím, včetně dětí (děti klientů KC).

Metody:

 • zprostředkování kontaktu s úřady či zdravotnickými institucemi
 • příprava na porod, péče o novorozence
 • edukace péče o dítě 
 • péče o zevnějšek
 • SOS potřeby pro děti-pleny, oblečení
 • hygienický balíček pro gravidní klientky do porodnice

Vstup klienta do služby

Provozní doba programu

Pondělí – čtvrtek8:00 – 18:00

Pátek8:00 – 16:00

Kontakty

+475 210 626

Telefon: 417 539 367, 606 192 706

Sídlo: Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 400 01

e-mail: drugout@volny.cz

Náš tým

Mgr. Radka Kobližková

Mgr. Rastislav Rybár

Ivana Vavřinová

Bc. Aneta Sýkorová

Mgr. Kateřina Černá

Mgr. Marta Matičková