Rozšířili jsme nabídku adiktologických služeb

Zahájili jsme činnost tzv. Adiktologického multidisciplinárního týmu. Jde o intenzivní formu case managementu pro adiktologické klienty nad 15 let a jejich blízké. Díky finanční podpoře prostřednictvím ministerstva zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-vybralo-poskytovatele-dotace-na-vznik-adiktologickych-multidisciplinarnich-tymu-provoz-spusti-na-podzim/) můžeme nabídnout cílové skupině zdravotní i sociální služby (součástí týmu je psychiatr, zdravotní sestry, klinický psycholog, adiktologové, psychoterapeuti, sociální pracovnice) a častější kontakt v naší adiktologické ambulanci, nově však i v přirozeném prostředí klienta. 

Nová služba je určena pro:

 • osoby starší 15-ti let s adiktologickou poruchou (alkohol, nelegální návykové látky, gambling…),
 • klienty, kteří selhávají v klasické léčbě,
 • osoby s kombinovaným znevýhodněním – sociální X zdravotní,
 • pro osoby s nedostatkem finančních prostředků na dopravu do ambulance,
 • osoby s minimálními nebo žádnými sociálními kontakty (z jakéhokoli důvodu),
 • klienti s potřebou intenzivnější podpory vzhledem k aktuálnímu stavu,
 • klienti, kteří pečují o někoho dalšího (omezená příležitost pro návštěvu ambulance).

Našim klientům jsme díky fungování týmu zajistit:

 • V případě hospitalizace klienta zajistíme návštěvu pracovníka AMT v nemocnici, kdy můžeme začít plánovat spolupráci (klient se seznámí s adiktologickou péčí a je větší pravděpodobnost zapojení klienta do spolupráce po propuštění).
 • Pro klienty se závislostí na opioidech buprenorfinovou substituci přímo v naší ambulanci ihned po propuštění z nemocnice.
 • V případě potřeby zprostředkujeme vyšetření klinickým psychologem.
 • Pro klienty se sociálními problémy nabízíme sociální poradenství, doprovody do dalších institucí, potravinovou a materiální pomoc.
 • Nedílnou součástí naší péče je individuální i skupinová psychoterapie pro klienty i jejich blízké.

PROGRAM PODPORY NOVÝCH SLUŽEB V OBLASTI PÉČE POSKYTOVANÉ ADIKTOLOGICKÝM MULTIDISCIPLINÁRNÍM TÝMEM, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217 byl spolufinancován Evropskou unií.