Kontaktní centrum pro drogově závislé

Poslání Kontaktního centra pro drogově závislé

Posláním Kontaktního centra je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, umožnit jim být součástí většinové společnosti a snížit rizika spojená s užíváním návykových látek. Zaměstnanci Kontaktního centra motivují klienty k dosahování změn v oblasti celkového zdraví – tělesného i mentálního a v oblasti sociálních kontaktů.  Zajišťujeme bezplatnou a bezpečnou likvidaci použitého injekčního materiálu, a tím prevenci výskytu hepatitid a HIV/AIDS. 

Druh poskytovaných služeb – dle § 35 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cíle Kontaktního centra

Hlavním cílem poskytovaných služeb je sociální a zdravotní stabilizace klienta, jejímž důsledkem má být změna životního stylu a tím omezení rizik spojených s dosavadním chováním. Veškeré cíle vycházejí z principu Harm Reduction. Prevence výskytu infekčních onemocnění, snižování mortality uživatelů drog, bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu. 

 • osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí starší 15 let
 • problémoví uživatelé drog starší 15 let
 • rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog
 • veřejnost
 • naplňování strategie Harm Reduction
 • snižování dopadů injekčního užívání drog
 • navázání a udržení kontaktu s nově příchozími uživateli
 • zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy atd.)
 • rozšiřování povědomí o službách Kontaktního centra
 • rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů
 • poskytování doprovázející sociální práce, motivačního tréninku
 • zprostředkování léčby, prevence relapsu
 • zkvalitnění stávajících služeb
 • spolupráce s dalšími poskytovateli služeb pro uživatele drog
 • nízkoprahovost– snažíme se, aby služba byla pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná.
 • anonymita– je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele. Ke vstupu do Kontaktního centra není potřeba osobních dokladů!
 • individuální přístup– služby jsou poskytovány všem uživatelům na základě jejich individuálních potřeb.
 • respektování svobodné vůle– klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Uživatel má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život. Uživatel se může svobodně rozhodnout službu ukončit.
 • veřejný přístup– veškeré služby Kontaktního centra jsou přístupné všem uživatelům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.
 • bezplatnost– všechny služby poskytované Kontaktním centrem jsou bezplatné. (pouze poplatek za potravinový servis).
 • flexibilita– služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.
 • dodržování práv klientů– uživatelé se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto vytváříme podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.

Jako jedno z mála zařízení máme možnost testování na infekční choroby-hepatitis, lues, HIV protilátky. Jedná se o aktivitu mezi klienty velmi žádanou. Jsou i tací, kteří si sami „hlídají“ 3 - 4 měsíční interval odběrů.

Poskytované služby, jejich obsah a metody realizace

Výměnný program (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) – směřuje k odstranění opakovaného používání náčiní k intravenózní aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů (např. použití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromažďování infekčního materiálu a dále pak v omezování šíření infekčních chorob. V tomto případě samotná výměna nestačí, je třeba pravidelně a důrazně šířit informace o možných nákazách. Výměnný program mimo jiné slouží i k udržování kontaktu a navázání další spolupráce s klientem.

Cíl aktivity: redukce přenosu infekčních chorob, navázání spolupráce s klientem

 • poskytování prezervativů – poskytuje možnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě)
 • základní zdravotní ošetření– nedílnou součástí je komunikace s klientem s možností informovat jej o bezpečném braní a zdravotních komplikacích spojené s rizikovým užíváním drog (absces, flegmóna, endokarditida, pneumonie apod.)
 • vyšetření na infekční choroby (patří sem zprostředkování testů, i pre a posttestové poradenství o infekčních onemocněních, sdělování výsledků)
 • vydávání želatinových kapslí– na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci želatinových kapslí pro uživatele pervitinu
 • poskytování filtrů pro kouření marihuany – v rámci navazování kontaktů s novými klienty, kteří do |KC přijdou s ostatními uživateli OPL, či je dovedou rodiče, jsme zavedli i tuto aktivitu do skupiny HR služeb
 • stericupy – zejména pro uživatele heroinu

Jako jedno z mála zařízení máme možnost testování na infekční choroby-hepatitis, lues, HIV protilátky. Jedná se o aktivitu mezi klienty velmi žádanou. Jsou i tací, kteří si sami „hlídají“ 3 – 4 měsíční interval odběrů.

Výměna injekčního materiálu probíhá jeden použitý kus za nový set /inj. stříkačka, dezinfekční tampon, sterilní vatový tampon, sterilní voda k aplikaci/. Po dohodě s pracovníkem může klient dostat 1 injekční stříkačku s „příslušenstvím“. Během služby kontaktní pracovník s klientem hovoří, provádí poradenskou službu, zejména z oblasti zdraví. Aktivity H. R. patří mezi nejvyhledávanější služby KC.

Poskytované informace se týkají především hepatitid, HIV, lues – jejich přenos, příznaky, testování a léčba. Přenos informací probíhá formou slovní (vhodně vedenou komunikací) a formou písemnou (prostřednictvím tištěných informačních letáků zhotovených přímo pro uživatele návykových látek).

Cíl aktivity: zlepšení informovanosti klientů z oblasti infekčních nemocí

Poradenství je poskytováno formou vhodně vedené komunikace. Jedná se převážně o informace z oblasti sociální (bydlení, ztráta OP, sociální dávky), zdravotní (bezpečnější užívání drog, bezpečný sex) a právní (konflikty se zákonem). Pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, je klient odkázán na služby konkrétních zařízení. DRUG-OUT Klub disponuje kontaktem na bezplatnou právní pomoc ve městě.

Cíl aktivity: minimalizace zdravotních a sociálních komplikací

Metody:

 • osobní či telefonické poradenství (oblast drogových závislostí, zdravotní, sociální)
 • odkazy a zprostředkování
 • zprostředkování léčby ambulantní i rezidenční, substitučního programu

Cílem služby je předat klientovi adekvátní (přesnou) informaci, která umožní snazší orientaci v problému, rozhodnutí. Cílem skupiny je sdílení podobných zkušeností, vzájemná pomoc a podpora, získávání zpětné vazby a náhledu. Provázení klienta před léčbou, podpora jeho motivace patří k zásadním aktivitám KC.

Od roku 2003 fungují webové stránky organizace.

Tato služba zahrnuje pomoc zejména při předávkování, dále ošetřování různých kožních následků injekčního užívání, řezných ran atd. Pracovníci odborně školeni v resuscitaci každý rok.

Cíl aktivity: zlepšení zdravotního stavu klienta, záchrana života v případě zástavy životních funkcí

Metody:

 • poradenství
 • osobní asistence při jednání na úřadech a dalšími pomáhajícími institucemi
 • pomoc při zajištění dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání, bydlení

Cíl aktivity:snazší orientace klienta v síti sociálních zařízení. Pokud nabude klient pozitivní zkušenost v jednání s úředníky (nedochází ke konfliktu), získává signál, že spolupráce je možná. Dochází k posílení důvěry na obou stranách. Pokud má klient osobní doklady, může uspět při evidenci na ÚP, může nastoupit léčbu, má nárok na finanční příspěvek.

Metody:

 • čaj, polévka, vitamíny, pečivo
 • strava pro děti klientů KS (čaje, kojenecká mléka, přesnídávky.)

Společné posezení u čaje může usnadnit navázání kontaktu s klientem, důležitou roli hraje také u klientů s chudými stravovacími návyky /malnutrice/. Polévka a pečivo je pro mnohé klienty jediná strava za celý den. Strava pro děti je poskytována výhradně dětem klientům KC v případě nouze.

Metody:

 • sprcha
 • second hand – fakultativní služba

Služba je určena především klientům bez sociálního zázemí (zajištění základní hygieny). Pro klienty je tato služba důležitá také před návštěvou lékařů, institucí. Obnošené šatstvo je k dispozici všem věkovým kategoriím, včetně dětí (děti klientů KC).

Metody:

 • zprostředkování kontaktu s úřady či zdravotnickými institucemi
 • příprava na porod, péče o novorozence
 • edukace péče o dítě 
 • péče o zevnějšek
 • SOS potřeby pro děti-pleny, oblečení
 • hygienický balíček pro gravidní klientky do porodnice

Vstup klienta do služby

Provozní doba programu

Pondělí – čtvrtek8:00 – 18:00

Pátek8:00 – 16:00

Kontakty

+475 210 626

Telefon: 417 539 367, 606 192 706

Sídlo: Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 400 01

e-mail: drugout@volny.cz

Náš tým

Mgr. Radka Kobližková

Mgr. Rastislav Rybár

Ivana Vavřinová

Denisa Bartošová

Mgr. Kateřina Černá

Mgr. Marta Matičková

Bc. Aneta Hájková

Bc. Zuzana Vondráčková

Bc. Linda Scheuflerová

Mgr. Ing. Jana Malachovská