Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

Poslání KAAPDD

KAAPDD je unikátní službou ÚK, která je zdravotnickým zařízením i sociální službou.

Posláním KAAPDD je nabídnout a zajistit pomoc cílové skupině dětí a mladistvých (10 -18 let včetně), kteří řeší problém s návykovým chováním (návykové látky, nelátkové závislostní chování apod.). Pomoc je poskytována zároveň rodinným příslušníkům, blízkému okolí či zástupcům dětí a mladistvých.

Základní filozofií práce je navázání a vytvoření bezpečného terapeutického vztahu, ze kterého může dítě/mladistvý těžit na své cestě procesem změny. Zaměřujeme se také na snižování negativních důsledků rizikového chování. 

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

Cíle

 • včasné rozpoznání škodlivého chování
 • navázání spolupráce s klientem a jeho zákonnými zástupci
 • navození terapeutického vztahu, který umožní práci na procesu změny
 • nalezení fungujících intervencí a mechanismů pro to, aby se neprohlubovalo    
        fyzické, psychické a sociální poškození klienta
 • náprava rodinných vzorců chování, která je pro změnu nezbytná
 • udržení kontaktu v doléčovacím procesu k udržení změny
 • děti a mladiství od 10 let do 18 let včetně, kteří jsou ohroženi/zasaženi závislostí na návykových látkách
 • děti a mladiství od 10 let do 18 let včetně, kteří jsou ohroženi/zasaženi nelátkovou závislostí
 • rodiče a blízcí osob ohrožených/zasažených látkovou či nelátkovou závislostí do 18 let včetně

Služby KAAPDD jsou veřejně poskytovány osobám bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti.

Není brán ohled na typ užívané návykové látky či nelátkové závislosti, fázi závislosti, historii užívání, způsob aplikace ani motivaci ke změně svého životního stylu, popř. léčbě.

Služby jsou nabízeny v Ústí nad Labem. Nicméně jiná místní příslušnost klientů není překážkou v jejich přijetí. Služby jsou určeny i cizincům s trvalým pobytem v ČR.

Oblasti spolupráce:

 • problémy s užíváním legálních návykových látek (alkohol, cigarety, zahřívaný tabák, zneužívání léků)
 • problémy s užíváním nelegálních návykových látek (marihuana, pervitin,..)
 • nadměrné užívání technologií (PC/mobil,.), sociálních sítí
 • další problémy související s výše zmíněnou adiktologickou problematikou

 

 

 

 

poskytování služeb v souladu se zákonnými normami ČR, mezinárodními smlouvami a etickými kodexy příslušných profesí

 • pohled na klienta a jeho situaci v rámci bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu
 • veřejná přístupnost a snadná dostupnost
 • informovanost o službě
 • bezplatnost
 • anonymita
 • flexibilita
 • dodržování práv a svobod klientů, zachování lidské důstojnosti
 • pomoc vychází z individuálně určených potřeb jedince
 • aktivizace a podpora rozvoje samostatnosti klientů
 • rovný přístup
 • motivace k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, posilování sociálního začleňování
 • propojení a návaznost poskytované péče

Poskytované služby, jejich obsah a metody realizace

Komplexní odborné vyšetření adiktologem (příp. psychiatrem, klinickým psychologem) při zahájení péče a následné kontrolní vyšetření v průběhu léčby.

Poradenství vedené adiktologem, jehož cílem je navození změny, podpora v abstinenci a získání nových dovedností a návyků. Součástí práce je prevence relapsu a motivační rozhovory. Bude probíhat individuální i skupinovou formou.

Aktivity zaměřené na sociální stabilizaci klienta. Tato služba zahrnuje široké spektrum činností a intervencí, jako například pomoc a podpora při vyřízení osobních dokladů, volnočasových aktivity, hledání zaměstnání apod.

S klienty provede sociální pracovník vstupní zhodnocení stavu klienta (sociální anamnéza), společně s klientem vytvoří individuální plán, jehož plnění budou v průběhu spolupráce revidovat. Všechny kroky povedou ke zlepšení jeho sociální situace a stabilizaci změny.

Rodinná terapie je oblastí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Pokud se jedná o dětského klienta, považujeme rodinnou terapii jako stěžejní metodu intervence.
Při konzultacích pracujeme s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Pracujeme-li jen s jedním klientem, “vidíme kolem něho jeho rodinu”.

Psychoterapii vnímáme jako proces způsobující změny v osobnostní struktuře klienta. Psychoterapie může výrazně pomoci v porozumění sobě sama a zacházení se sebou, ve zlepšení porozumění, komunikování a vycházení s druhými lidmi.   Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a zmírnění psychického či fyzického utrpení klienta.

Děti a mládež nevyužívají služeb krizové intervence vždy jen v krizi, ale obecně i při náročných životních situacích. Terapeutické disciplíny mají za úkol zmírnit psychosociální stres u dětí a dospívajících klientů.

Diagnostická vyšetření na přítomnost alkoholu a nelegálních návykových látek jsou pouze doplňkovým úkonem v péči o klienta, nejedná se o terapeutický nástroj. Dále máme možnost klientům zajistit vyšetření na infekční onemocnění (HIV, syfilis, virové hepatitidy typu A, B, C) ve spolupráci s pediatrem.

Spolupráce s dalšími odbornými institucemi (např. SAS měst ÚK, Středisko výchovné péče Děčín a Ústí n. L., detoxifikační oddělení Nemocnice milosrdných sester v Praze, Terapeutická komunity Karlov, Cesta Řevnice apod.) zejména v rámci case managementu. Metodická spolupráce s odborem zdravotnictví, sociálních věcí ÚK, SNN ČLS J. E. Purkyně atd.

Vstup klienta do služby

Do programu je možné vstoupit dobrovolně či na doporučení – OSPOD, kurátorů pro mládež, institucí (školy, pediatři, psychologické poradny, apod.). Doporučení k léčbě může zaznít také od rodinných příslušníků. 

Objednat se lze telefonicky nebo přes email.

Provozní doba programu

Pondělí                 8 -18 hodin

Úterý                     8 -18 hodin

Středa                   8 -18 hodin

Čtvrtek                  8 -18 hodin

Pátek                     8-16 hodin

Kontakty

+420 607 451 588

Adresa: Velká Hradební 13/47 400 01 Ústí nad Labem

Email: poradna@drugout.cz

Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

vedoucí Krajské adiktologické ambulance a poradny pro děti a dorost DRUG – OUT Klub, z. s.

+ 420 721 300 433

mail: sulcova@drugout.cz

Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

Mgr. Radka Kobližková


Bc. Kristýna Schejbalová

Mgr. et Mgr. Tereza Kratochvílová

MUDr. Pavel Kozlík