Poradna pro závislosti Varnsdorf

Poslání poradny

Posláním poradny je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost pomocí sociálně poradenské činnosti, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života bez užívání návykových látek a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

Druh poskytovaných služeb – dle § 35 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Sociální poradenství
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cíle poradny

Cílem projektu je poskytnutí odborných informací a podpory s cílem získat osobu ohroženou závislostí do adiktologické péče.

Zvýšení osobních kompetencí cílové skupiny a sociální mobility ve vztahu k trhu práce a institucionálnímu prostředí. Sociální stabilizace je podmínkou úspěšného zapojení se na trh práce.

Dílčí cíle projektu:

 • Zvýšit informovanost ohrožené veřejnosti o možnostech prevence patologických jevů.
 • Přispět k pocitu bezpečí obyvatel města Varnsdorf.
 • Posílení spolupráce s navazujícími organizacemi za účelem upevnění pozitivní změny klienta.

Osoby blízké, zejména rodiče uživatelů návykových látek a osob ohrožených závislostním chováním

Osoby nad 15 let ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách

Principy práce

 • Individuální přístup– služby jsou poskytovány všem uživatelům služby na základě jejich individuálních potřeb.
 • Respektování svobodné vůle– klademe důraz na to, aby uživatel služby měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Uživatel služby má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Uživatelům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život. Uživatel služby se může svobodně rozhodnout službu ukončit.
 • Veřejný přístup– veškeré služby poradny jsou přístupné všem uživatelům služby bez ohledu na pohlavní, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.
 • Bezplatnost– všechny služby poskytované Poradnou pro závislosti jsou bezplatné.
 • Flexibilita– reagujeme na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů služby a drogové scény.
 • Dodržování práv klientů– uživatelé služby se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto vytváříme podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti. Zaměstnanci dodržují profesní etické kodexy.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby– je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Je nabízena aktivně odborná péče či pomoc a klient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služby je dobrovolné. Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Aktivizaci klienta, podporu klienta v odpovědnosti za sebe sama– poskytování služby je koncipováno tak, klient řešil svou obtížnou životní situaci sám, případně s adekvátní podporou zaměstnanců poradny. K tomu je efektivně využíván systém individuálního plánování poskytování služby, kde klient formuluje své osobní cíle.

Vstup klienta do služby

Provozní doba programu

Pondělí 9:00 – 18:00

Úterý9:00 – 16:30

Středa9:00 – 18:00

Čtvrtek 9:00 – 16:30

Pátek 9:00 – 16:00

Kontakty

778 506 392

Sídlo: Poštovní 1254, 407 47 Varnsdorf

e-mail:poradna.varnsdorf@drugout.cz

vedoucí Ambulantních adiktologických služeb

Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

+ 420 721 300 433, email: sulcova@drugout.cz

Náš tým

Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

Bc. Markéta Beránková

Mgr. Jana Červinková

Sandra Beránková

Nabízené služby

Odborné sociální poradenství

Aktivity zaměřené na sociální stabilizaci klienta. Tato služba zahrnuje široké spektrum činností a intervencí, jako například pomoc a podpora při vyřízení osobních dokladů, volnočasových aktivit, doučování, hledání zaměstnání apod.

S klienty provede sociální pracovník vstupní zhodnocení stavu klienta (sociální anamnéza), společně s klientem vytvoří individuální plán, jehož plnění budou v průběhu spolupráce revidovat. Všechny kroky povedou ke zlepšení sociální situace klienta a jeho stabilizaci.

Adiktologické poradenství

Pracovník zjistí problematiku škodlivého užívání, míry problematiky závislostního chování a na základě zjištěných informací nabídne klientovi vhodné služby (ambulantní léčbu, residenční léčbu apod.). Výstupem bude individuální plán klienta, jeho zakázka a cíl.

Motivační trénink ke změně rizikového chování

Zaměřuje se na zkoumání a měření ambivalence, související s procesy změny a rozhodování. Motivace je vnímána jako proměnlivá charakteristika, významně ovlivnitelná pracovníkem jak v pozitivním, tak v negativním směru. Předpokladem k úspěšné práci s motivací je empatické naslouchání, porozumění vnitřním motivačním sílám klienta, podpora jeho vlastních vlastností, respekt k jeho autonomii zároveň s jasným zaměřením společné práce a vědomím cíle.

Pomoc v krizi

Zprostředkování kontaktu se zařízením, které jim pomoc poskytne okamžitou pomoc (např. noclehárna). Součástí pomoci je také poskytnutí krizové intervence.

Spolupráce s institucemi

Spolupráce s kontaktními centry, terénními programy a s léčebnými zařízeními (terapeutické komunity a psychiatrické nemocnice) v regionu i v celé republice je pro zařízení tohoto typu nezbytná. Sdělujeme si navzájem nové informace o zařízeních, nové možnosti péče, nebo třeba aktuální možnosti nástupu pro klienty. Pochopitelně ze stejných důvodů spolupracujeme i se zařízeními následné péče (doléčovací zařízení, ambulantní léčebné programy, denní stacionáře apod.), do kterých jim v případě zájmu zprostředkováváme nástup. Dále se při své práci neobejdeme bez oboustranné spolupráce s pracovníky odboru sociálních věcí (kurátory, soc. pracovníky), se kterými pravidelně uskutečňujeme případové klientské konference. 

Terénní práce

V případě potřeby terénní pracovník provede asistenci klienta do spolupracující instituce ve městě Varnsdorf. Bude mít také na starost kontaktování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí (předávání informací o službě, distribuce informačních materiálů).