Terénní program Ústecko

Terénní program Ústecko

Posláním Terénního programu je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Terénní program je zaměřen na poskytování služeb sociální péče komunitě pouličních uživatelů drog.

Převážně se jedná o aktuální uživatele drog, přičemž primárním cílem u nich nemusí být abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction). Nedílnou součástí Terénního programu je také ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob (princip Public Heath).

 • minimalizace zdravotních a sociálních komplikací
 • omezení šíření infekčních chorob, zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních
 • navázání kontaktu s uživateli drog a další spolupráce
 • bezpečí a ochrana klienta
 • účinná opatření ochrany veřejnosti – public health

Druh poskytovaných služeb – dle § 35 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.
 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti
 2. sociální poradenství
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cíle Terénního programu

 • naplňování strategie Harm Reduction
 • navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog – získání nových klientů ke spolupráci
 • zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV,…)
 • zkvalitnění stávajících služeb
 • mapování drogové scény
 • účinné reagování na měnící se situaci na drogové scéně (např. změna lokalit)
 • rozšiřování povědomí o významu terénní práce a Kontaktním centru mezi veřejností
 • bezpečí a ochrana klienta
 • účinná opatření ochrany veřejnosti – public health
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Etnické menšiny
 • Veřejnost – děti a mládež ve věku 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • naplňování strategie Harm Reduction
 • snižování dopadů injekčního užívání drog
 • navázání a udržení kontaktu s nově příchozími uživateli
 • zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy atd.)
 • rozšiřování povědomí o službách Terénního programu
 • rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů
 • poskytování doprovázející sociální práce, motivačního tréninku
 • zprostředkování léčby, prevence relapsu
 • zkvalitnění stávajících služeb
 • spolupráce s dalšími poskytovateli služeb pro uživatele drog
 • nízkoprahovost– snažíme se, aby služba byla pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná.
 • anonymita– je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele. Ke vstupu do Kontaktního centra není potřeba osobních dokladů!
 • individuální přístup– služby jsou poskytovány všem uživatelům na základě jejich individuálních potřeb.
 • respektování svobodné vůle– klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Uživatel má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život. Uživatel se může svobodně rozhodnout službu ukončit.
 • veřejný přístup– veškeré služby Terénního programu jsou přístupné všem uživatelům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.
 • bezplatnost– všechny služby poskytované Terénního programu jsou bezplatné.
 • flexibilita– služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.
 • dodržování práv klientů– uživatelé se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto vytváříme podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.

Poskytované služby, jejich obsah a metody realizace

Výměnný program(výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) – směřuje k odstranění opakovaného používání náčiní k intravenózní aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů (např. použití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromažďování infekčního materiálu a dále pak v omezování šíření infekčních chorob. V tomto případě samotná výměna nestačí, je třeba pravidelně a důrazně šířit  informace o možných nákazách.

Cíl aktivity: redukce přenosu infekčních chorob, navázání spolupráce s klientem

– poskytování prezervativů – poskytuje možnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě)

– základní zdravotní ošetření– nedílnou součástí je komunikace s klientem s možností informovat jej o bezpečném braní a zdravotních komplikacích spojené s rizikovým užíváním drog (absces, flegmóna apod.)

– vyšetření na infekční choroby (patří sem zprostředkování testů, i pre a posttestové poradenství o infekčních onemocněních, sdělování výsledků), testování z kapilární krve

vydávání želatinových kapslí–na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci želatinových kapslí pro uživatele pervitinu, jsou velmi oblíbeným artiklem

   Výměna injekčního materiálu probíhá  jeden použitý kus za nový set /inj. stříkačka, dezinfekční tampon, sterilní vatový tampon, sterilní voda k aplikaci/. Po dohodě s pracovníkem může klient dostat 1 injekční stříkačku s „příslušenstvím“ . Během služby terénní pracovník s klientem hovoří, provádí poradenskou službu, zejména z oblasti zdraví.

– novou aktivitou pro TP je distribuce filtrů pro kuřáky THC- tým TP se rozrostl o další pracovníky a frekvenci přímé práce s klienty. Právě v rámci mapování nových lokalit funguje jako navázání kontaktu poskytování filtrů pro nové mladé klienty.

Aktivity H. R. patří mezi nejvyhledávanější služby TP.

Poskytované informace se týkají především hepatitid, HIV, lues – jejich přenos, příznaky, testování a léčba. Přenos informací probíhá formou slovní (vhodně vedenou komunikací) a formou písemnou (prostřednictvím tištěných informačních letáků zhotovených přímo pro uživatele návykových látek). Když nám to finanční situace dovolí, tak realizujeme testování na HIV, HCV, lues z kapilární krve.

Cíl aktivity: zlepšení informovanosti klientů z oblasti infekčních nemocí

Poradenství je poskytováno formou vhodně vedené komunikace. Jedná se převážně o informace z oblasti zdravotní (bezpečnější užívání drog, bezpečný sex). Pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, je klient odkázán na služby konkrétních zařízení. Často do KC.

Metody:

osobní či telefonické poradenství (oblast drogových závislostí, zdravotní,)

– odkazy a zprostředkování

Cílem služby je předat klientovi adekvátní (přesnou) informaci, která umožní snazší orientaci v problému, rozhodnutí. Od roku 2003 fungují webové stránky organizace.

Cíl aktivity: minimalizace zdravotních a sociálních komplikací

Tato služba zahrnuje pomoc zejména při předávkování, dále ošetřování různých kožních následků injekčního užívání, řezných ran atd. Časté je ošetření zánětlivých onemocnění kůže.

Cíl aktivity: zlepšení zdravotního stavu klienta, záchrana života v případě zástavy životních funkcí

Sociální servis

Metody:

– poradenství

– osobní asistence při jednání na úřadech a dalšími pomáhajícími institucemi

– pomoc při zajištění dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání,

– pomoc při zajištění následné léčby v PN, TK

Cíl aktivity:snazší orientace klienta v síti sociálních zařízení. Pokud nabude klient pozitivní zkušenost v jednání s úředníky (nedochází ke konfliktu), získává signál, že spolupráce je možná. Dochází k posílení důvěry na obou stranách.

Sběr injekčního materiálu probíhá v rámci terénní práce ve městech Ústí nad Labem a Trmice. Infekční materiál se shromažďuje do speciálních kontejnerů (jeho likvidaci zajišťuje Diagnostika s.r.o.).

Cíl aktivity: odstraňování infekčního materiálu z veřejných prostor, ochraně obyvatel před možnou nákazou

Terénní práce musí pružně reagovat na změny v rámci drogové scény. Mapování probíhá v rámci města Ústí nad Labem, Trmice, nově v Chabařovicích a Chlumci. Rozšiřování povědomí o terénní prácimezi obyvateli Ústí nad Labem a Trmice probíhá jednak samotnou činností v ulicích města, kdy si lidé všimnou terénních pracovníků v přímém kontaktu s UD nebo pomocí propagačních letáků. Dále TP mapuje trendy na drogové scéně – výskyt nových drog, změna kvality atd.

Cíl aktivity: znalost drogové scény je využívána v rámci zkvalitňování služeb pro uživatele drog, z její znalosti vycházejí i účinná opatření ochrany veřejnosti

Jedná se rozhovor s klienty o tom, co je zajímá, co nám chtějí sdělit. Má nejrůznější téma – co právě dělají, co je nového, jak žijí atd. Má velký význam pro další práci s klientem, dochází k hlubšímu vzájemnému poznání, k udržení kontaktu.

Cíl aktivity: zkvalitnění kontaktu s klientem za účelem další spolupráce

Vstup klienta do služby

Provozní doba programu

Po   8.00 – 18.00 

Út   8.00 – 18.00 

St   8.00 – 18.00 

Čt   8.00 – 18.00 

Pá   8.00 – 16.00

Kontakty

723 936 131

Telefon:

728 304 461,

723 028 809

Sídlo:Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 400 01

e-mail:drugout@volny.cz

Náš tým

Mgr. Radka Kobližková

Mgr. Rastislav Rybár

Bc. Aneta Sýkorová

Jan Šulc

Bc. Tomáš Balek

Štěpán Ribola, Dis.

Jan Žárský