Terénní program v Postoloprtech 2

Poslání Terénní programu Postoloprty

Posláním Terénního programu je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Terénní program je zaměřen na poskytování služeb sociální péče komunitě pouličních uživatelů drog.

Převážně se jedná o aktuální uživatele drog, přičemž primárním cílem u nich nemusí být abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction). Nedílnou součástí Terénního programu je také ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob (princip Public Heath).

 • minimalizace zdravotních a sociálních komplikací
 • omezení šíření infekčních chorob, zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních
 • navázání kontaktu s uživateli drog a další spolupráce
 • bezpečí a ochrana klienta
 • účinná opatření ochrany veřejnosti – public health
Druh poskytovaných služeb – dle § 35 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.
 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 2. sociální poradenství
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cíle Terénního programu Postoloprty

Hlavním cílem projektu a poskytovaných služeb je sociální a zdravotní stabilizace klienta, jejímž důsledkem má být změna životního stylu, a tím omezení rizik spojených s dosavadním chováním. Vycházíme z principu Harm Reduction – prohloubení vztahu s klientem s důrazem na změnu rizikového chování, snaha o postupnou změnu postojů a názorů a uvědomění si rozsahu problému, dosahovaní změn v oblasti celkového zdraví (fyzického i duševního), sociálních kontaktů, v situaci s bydlením a prací, ve vztahu k policii, soudu, apod., stabilizace klienta, návrat do určité životní role, zlepšení kvality života.

Primární cílovou skupinu služby Terénní program Postoloprty tvoří osoby starší 15 let ohrožené závislostí a osoby starší 15 let aktuálně užívající omamně psychotropní látky. Sekundární cílovou skupinou jsou uživatelé cannabisu, pro které máme speciální paletu nabízených služeb a vidíme preventivní práci s nimi jako velice důležitou pro jejich další fungování.

Služby TP jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Služby jsou poskytovány anonymně a zdarma.

 • naplňování strategie Harm Reduction
 • snižování dopadů injekčního užívání drog
 • navázání a udržení kontaktu s nově příchozími uživateli
 • zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy atd.)
 • rozšiřování povědomí o službách Terénního programu
 • rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů
 • poskytování doprovázející sociální práce, motivačního tréninku
 • zprostředkování léčby, prevence relapsu
 • zkvalitnění stávajících služeb
 • spolupráce s dalšími poskytovateli služeb pro uživatele drog
 • nízkoprahovost– snažíme se, aby služba byla pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná.
 • anonymita– je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele. Ke vstupu do Kontaktního centra není potřeba osobních dokladů!
 • individuální přístup– služby jsou poskytovány všem uživatelům na základě jejich individuálních potřeb.
 • respektování svobodné vůle– klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Uživatel má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život. Uživatel se může svobodně rozhodnout službu ukončit.
 • veřejný přístup– veškeré služby Terénního programu jsou přístupné všem uživatelům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.
 • bezplatnost– všechny služby poskytované Terénního programu jsou bezplatné.
 • flexibilita– služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.
 • dodržování práv klientů– uživatelé se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto vytváříme podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.

Poskytované služby, jejich obsah a metody realizace

Sociální práce:Terénní pracovníci poskytují základní inf. servis o dostupných soc. službách a úřadech, zvyšovat tak orientaci uživatelů v institucích, usnadňovat jejich vstup do sítě soc. sl. a posilovat ochranu jejich práv. Dále uživatele připravují na jednání s úřady a jinými institucemi, v odůvodněných případech je na jednání doprovázejí. Poradenství a asistence je rovněž poskytována v krizových situacích (konflikty, diskriminace). Cílem terénních programů je nabídnout a motivovat klienty k hodnotným životním strategiím založených na zdravých mezilidských vztazích, vzdělání, zaměstnání a finanční nezávislosti. Náplní služby je i zákl. pracovní a fin. poradenství, poradenství k otázkám bydlení.

Metody:

– osobní či telefonické poradenství ,posílení motivace ke vstupu na trh práce, poskytování aktuální nabídky volných prac. míst, pomoc při sepsání životopisu a motivačního dopisu

-základní poradenství v dluh. problematice, upozornění na rizika rychlých půjček a lichvy.

Odkazy a zprostředkování– pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, odkazuje klienta do příslušných organizací, terénní pracovníci zprostředkují kontakt s navazujícími službami, pokud toho klient není sám schopen. Terénní pracovníci klienta podporují v jeho samostatnosti v osobním a telefonickém kontaktu s institucí. Zároveň působí jako zprostředkovatelé mezi klientem a institucemi. Cílem je snížit práh dostupnosti sociálních služeb pro příslušníky vyloučených komunit.

Cílem služby je předat klientovi adekvátní (přesnou) informaci, která umožní snazší orientaci v problému, rozhodnutí.

Výměnný program– (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) – směřuje k odstranění opakovaného používání náčiní k intravenózní aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů (např. použití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromažďování infekčního materiálu a jeho likvidaci, dále pak v omezování šíření infekčních chorob. Výměna injekčního materiálu probíhá jeden použitý kus za nový set /inj. stříkačka, dezinfekční tampon, sterilní vatový tampon, sterilní voda k aplikaci/. Po dohodě s pracovníkem může klient dostat 1 injekční stříkačku se zdr. materiálem. Během služby terénní pracovník s klientem hovoří, provádí poradenskou službu. Aktivity Harm Reduction patří mezi nejvyhledávanější služby Terénního programu. Cíl aktivity: redukce přenosu infekčních chorob, zamezení invalidizace klientů, navázání spolupráce s klientem

Základní zdravotní ošetření– ošetřování různých kožních následků injekčního užívání, řezných ran atd. Časté je ošetření zánětlivých onemocnění kůže, které je u uživatelů drog velmi časté. Tato aktivita má za cíl zlepšení zdravotního stavu klienta a tím i možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

 • poskytování prezervativů a lubrikačních gelů – poskytuje možnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě).
 • vydávání želatinových kapslí – na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci želatinových kapslí pro uživatele pervitinu, jsou velmi oblíbeným artiklem, kterým se snažíme namotivovat na méně nebezpečnou formu užívání OPL.
 • distribuce náplastí a obvazového materiálu – slouží k základnímu zdravotnímu ošetření ran po aplikaci a i jiných tržných ran.
 • distribuce alobalu – slouží k alternativní aplikaci OPL – snažíme se namotivovat k bezpečnějšímu užívání.
 • distribuce filtrů na THC – slouží k navázání kontaktu s uživateli marihuany a ke snížení zdravotních rizik užívání – princip Harm Reduction.

Vyšetření na přítomnost infekčních chorob– během TP jsou nepravidelně realizovány screeningové testy na hepatitidu typu C, HIV a Lues. Testování provádí kvalifikovaná zdravotní sestra, která poskytuje i post a pre -testové poradenství. Cílem této aktivity je diagnostika civilizačních chorob v ohrožené skupině lidí a zprostředkování léčby civilizačních chorob.

První pomoc– Tato služba zahrnuje pomoc zejména při předávkování. Tým terénního programu je každoročně školen v poskytování základů první pomoci.

Tuto klíčovou aktivitu zabezpečuje: 1x 0,5 + 1x 0,3 úvazku terénní pracovník, externista a 0,2 úvazku vedoucí služby.

Provázanost Harm Reduction aktivit se vstupem na trh práce:

 • Klient, který nemá žádné zdravotní omezení (infekční chorobu) snáze najde uplatnění na trhu práce. 
 • Výměnný program mimo jiné slouží i k udržování kontaktu a navázání další spolupráce s klientem. Terénní pracovník tak získává možnost akcentovat změnu jeho životního stylu a jeho resocializaci.  
 • Zamezení invalidizace klientů a snížení pracovní schopnosti.
 • Zlepšení zdravotního stavu klienta, a tím i možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Služba je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž. Jedná se o krátkodobou pomoc.

Cíl aktivity: zlepšení  psychického stavu klienta

Jedná se rozhovor s klienty o tom, co je zajímá, co nám chtějí sdělit. Má nejrůznější téma- co právě dělají, co je nového atd. Má velký význam pro další práci s klientem, dochází k hlubšímu vzájemnému poznání.

Cíl aktivity: zkvalitnění kontaktu s klientem za účelem další spolupráce

Terénní práce musí pružně reagovat na změny v rámci drogové scény. Mapování probíhá v rámci města Postoloprty. Rozšiřování povědomí o terénní prácimezi obyvateli Psotoloprt probíhá jednak samotnou činností v ulicích města, kdy si lidé všimnou terénních pracovníků v přímém kontaktu s uživateli drog nebo pomocí propagačních letáků. Dále TP mapuje trendy na drogové scéně – výskyt nových drog, změna kvality atd.

Vstup klienta do služby

Provozní doba programu

Pondělí             8.00 – 18.00 

Středa               8.00 – 18.00 

Pátek                 8.00 – 16.00 

Kontakty

+475 210 626

Telefon: 475 210 626, 607 332 193

Sídlo:Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 400 01

e-mail:kacko@drugout.cz,

drugout@volny.cz

Náš tým

Bc. Tomáš Balek

Štěpán Ribola, Dis.

Jan Šulc

Mgr. Marta Matičková